REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY WWW.KRYCZEK-KANCELARIA.EU

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usług przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu internetowego umieszczonego w witrynie internetowej pod adresem https: www.kryczek-kancelaria.eu, zwany dalej „Serwisem”, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców i innych użytkowników.
Usługodawca – Wojciech Kryczek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Kryczek Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego, zarejestrowaną w Częstochowie (kod pocztowy: 42 – 218) przy ul. Jana Kilińskiego 72/74 lok. 23, adres e-mail: biuro@kryczek-kancelaria.eu, REGON: 021426085, NIP: 894 – 270 – 13 – 62.
Usługodawca w ramach Serwisu prowadzi stronę internetową, kierowaną do otwartego grona odwiedzających.

Definicje.

Dla celów niniejszego Regulaminu poniższe terminy mają następujące znaczenie:
Usługobiorca – 1) przedsiębiorca który jest osobą fizyczną, osobą prawną i jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, 2) osoba wykonująca działalność zawodową, 3) osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (w szczególności konsument), 4) inny podmiot instytucjonalny posiadający lub nieposiadający osobowości prawnej, który korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie, zarówno z usług płatnych jak i bezpłatnych.
Usługa – nieodpłatne lub odpłatne udostępnianie Usługobiorcy treści umieszczonych w serwisie (usługa nieodpłatna i usługa odpłatna).
Usługa płatna – udostępnianie treści umieszczonych w serwisie przy użyciu dostępnych form płatności.
Świadczenie usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. tekst jednolity z 2020r., poz. 344, z późń. zm.) – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców i innych użytkowników, które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.

§ 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

Usługodawca oferuje następujące rodzaje usług:
1. Usługi bezpłatne, w szczególności:
1) możliwość przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców i innych użytkowników treści Serwisu i komentarzy zamieszczanych w Serwisie,
2) udostępnianie miejsca na serwerach Usługodawcy w celu dodawania komentarzy pod artykułami zamieszczanymi przez Usługodawcę w serwisie oraz ich wyświetlanie przez Usługodawcę w Serwisie,
3) przesyłanie newslettera do Usługobiorców,
2. Usługi płatne, w szczególności:
1) udostępniane Usługobiorcy materiały w formie plików PDF lub innych powszechnie używanych formatach elektronicznych, które zostały oznaczone jako płatne poprzez wskazanie ceny (w szczególności dokumenty: wzory umów lub innych pism).

§ 3. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni dysponować:
1) urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet,
2) przeglądarką Internet Explorer 7.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach,
3) telefonem komórkowym lub innym urządzeniem elektronicznym, które umożliwiają korzystanie z Serwisu.
2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy lub innego użytkownika.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze zamieszczane w Serwisie przez Usługobiorców i innych użytkowników.

§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia należności za Usługi odpłatne w terminie i w sposób określony w Regulaminie.
2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły.
3. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych.
4. Korzystając z Serwisu Usługobiorcy i inni użytkownicy obowiązani są postępować zgodnie z prawem oraz zasadami współżycia społecznego.
5. Zabronione jest pobieranie zawartości udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części.
6. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie treści dostępne w Serwisie są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
7. W przypadku, gdy Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Usługobiorcę adresu e-mail Usługobiorca zobowiązany jest podać prawdziwy adres e-mail, tj. taki, pod którym odbiera korespondencję.

§ 5. ZASADY ZAMIESZCZANIA KOMENTARZY W SERWISIE

1. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w serwisie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności: wulgaryzmów, obraźliwych sformułowań, treści naruszających prawa autorskie osób trzecich, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich.
2. Usługodawca zastrzega, że nie będzie zamieszczał komentarzy zawierających treści niezgodne z prawem oraz wymogami określonymi w Regulaminie.
3. Jeżeli Wpis stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1231, z późniejszymi zmianami) Usługobiorca udziela Usługodawcy licencji na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
4. Usługodawca jest uprawniony do udzielania sublicencji.
5. Usługobiorca lub inny użytkownik zamieszcza Wpis wyłącznie na własną odpowiedzialność.
6. Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania treści Wpisów zamieszczanych przez Usługobiorców i innych użytkowników w Serwisie, jednakże przysługuje mu prawo do usunięcia każdego wpisu bez podania przyczyn.

§ 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. tekst jednolity z 2020r., poz. 344, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę, w celu prawidłowej realizacji Usług.
2. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
1) nazwisko i imiona Usługobiorcy,
2) numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
3) adres zameldowania na pobyt stały,
4) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
5) adres poczty elektronicznej,
6) numer telefonu.
3. W celu realizacji Usługi lub dokonania innej czynności prawnej z Usługobiorcą, Usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
4. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usługi (dane eksploatacyjne):
1) oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w niniejszym paragrafie,
2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
4) informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.
5. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod­nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1781 z późniejszymi zmianami).
6. Usługodawca, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
7. Udostępniając formularz kontaktowy Usługodawca określa dane osobowe Usługobiorcy, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia Usług.
8. Usługobiorca udostępniając swój adres e-mail lub numer telefony oraz akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przesyłanie mu informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. tekst jednolity z 2020r., poz. 344, z późń. zm.).
9. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce poświęconej Polityce prywatności i Cookies.

10. W przypadkach gdy Usługobiorca uważa, że doszło do naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
2. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu na stronie www.kryczek-kancelaria.eu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
3. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.
4. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Usługobiorców, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia Usług.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
6. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu zostanie on umieszczony na stronie Serwisu www.kryczek-kancelaria.eu.
7. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia przez Usługodawcę Usług odpłatnych. Zmiana może być uzasadniona zmianą powszechnie obowiązującego prawa w zakresie w jakim ma wpływ na niniejszy regulamin jak również potrzebą wprowadzenia przez Usługodawcę nowych usług lub nowych funkcjonalności dla usług już istniejących.
8. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej: : biuro@kryczek-kancelaria.eu.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2020r..

Częstochowa, dnia 01.10.2020r.
Wojciech Kryczek

Share This