1. Syndyk masy upadłości Anny Ponikwia oferuje w ramach sprzedaży z wolnej ręki, za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych, nie niższą jednak niż 14.700,00 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset 00/00) nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w miejscowości...