Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

1. Syndyk masy upadłości Anny Ponikwia oferuje w ramach sprzedaży z wolnej ręki, za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych, nie niższą jednak niż 14.700,00 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset 00/00) nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w miejscowości Juszczyna, gmina Radziechowy-Wieprz, powiat żywiecki, województwo śląskie, składającej się z objętych jedną księgą wieczystą nr BB1Z/00126782/2:

1) działki gruntowej niezabudowanej, numer ewidencyjny 2524/33 o powierzchni  0,1548 ha, położonej we wschodniej części miejscowości Juszczyna, obręb Juszczyna, dla której Sąd Rejonowy w Żywcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BB1Z/00126782/2,

2) działki gruntowej niezabudowanej, numer ewidencyjny 3539 o powierzchni  0,3931 ha, położonej w południowej części miejscowości Juszczyna, obręb Juszczyna, dla której Sąd Rejonowy w Żywcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BB1Z/00126782/2,

Oferty pisemne zakupu należy składać w terminie najpóźniej do dnia 09-go grudnia 2021 roku listownie (decyduje data wpływu oferty do kancelarii) na adres:

Wojciech Kryczek Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego

Aleja Jana Pawła II 94/96 lok. 12

42 – 218 Częstochowa

z podaniem sygnatury akt  VI  GUp 557/20 i dopiskiem „OFERTA”

Oferty, które wpłynęły po terminie zostaną odrzucone.

2. Osoby zainteresowane zakupem mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży po uprzednim uzgodnieniu spotkania telefonicznie pod numerem telefonu 602646586, telefonicznie (informacja w godzinach od 10.00 do 16.00) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail:  upadlosci@kryczek-kancelaria.eu.

3. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości oszacowania w kwocie 1.470,00 złotych przelewem na rachunek bankowy masy upadłości o numerze:

45 1090 1795 0000 0001 4753 1351

i złożenie dowodu wpłaty wraz z ofertą.

4. Oferta – pod rygorem jej odrzucenia powinna zawierać:

a) imię, nazwisko, adres, nazwę i status prawny składającego ofertę i adres do doręczeń;

b) pełny odpis z KRS (nie starszy niż 1 miesiąc) lub innych właściwych rejestrów, z których będzie wynikać uprawnienie osoby lub osób podpisanych pod ofertą do reprezentacji oferenta, wskazanie numerów NIP i REGON;

c) proponowaną cenę nabycia nieruchomości z zastrzeżeniem, iż cena nie może być niższa od ceny minimalnej, wskazanej w pkt 1 niniejszego ogłoszenia i sposób zapłaty, wyrażoną kwotowo i słownie, oraz oświadczenie o sposobie zapłaty i możliwości zapłaty ceny; w przypadku rozbieżności decyduje cena wyrażona słownie;

d) określenie przedmiotu sprzedaży, którego oferta dotyczy;

e) pisemne zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem (podatków, opłat sądowych, notarialnych itd.);

f) podpis oferenta będącego osobą fizyczną, podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie i oświadczeniach;

g) dowód uiszczenia wadium.

5. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w dniu 16-go grudnia 2021 roku. Kryterium wyboru stanowi proponowana cena oraz termin zapłaty.

6. Płatność całej ceny sprzedaży musi nastąpić najpóźniej wraz z podpisaniem umowy sprzedaży.

7. Syndyk może nie wybrać żadnej oferty.

8. Regulamin sprzedaży syndyk udostępnia mailowo lub po uprzednim umówieniu się w kancelarii syndyka. Regulamin sprzedaży dostępny jest także:

TUTAJ>>